Jak wygląda procedura przyłączenia do sieci energetycznej?

Przyłączeniem do sieci energetycznej określa się proces, którego celem jest doprowadzenie energii elektrycznej do domu/bloku/mieszkania, który dopiero powstał, lub zmiany sposobu zasilania tego typu obiektu, który już istnieje. W zależności do podmiotu dystrybuującego warunki takiego przyłączenia/zmiany oraz koszty mogą być zgoła odmienne.

Warunki przyłączenia do sieci energii elektrycznej

Procedura przyłączenia do sieci energetycznej poprzedzona jest ustaleniem warunków, na bazie których ma do niej dojść. Należy wówczas złożyć stosowny wniosek o ich określenie. Podstawą do ustalenia w późniejszej umowie warunków uwzględnia takie czynniki zewnętrzne, jak plan budowy lub szkic sytuacyjny. Określa on usytuowanie przyłączanego obiektu względem istniejącej sieci oraz usytuowanie obiektów sąsiadujących. Ponadto, do wniosku o określenie warunków przyłączenia powinno dołączyć się dokument potwierdzający tytuł prawny do użytkowania obiektu. Warunki przyłączenia obejmują przy tym wszystkie możliwe formy użytkowania takie, jak własność, użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawa i tym podobne.

Więcej informacji o ustaleniu warunków przyłączenia naszego obiektu do dostępnej sieci energetycznej znajdziemy na https://www.operator.enea.pl/dladomu/przylaczeniedosieci/procedurazprzylaczeniowakrokpokroku.

Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej – jak wygląda?

Podłączenie do sieci dystrybucyjnej można streścić w kilku podstawowych krokach. Po pierwsze – projekt i budowa nowego przyłącza, które fizycznie umożliwi świadczenie usług dystrybucji (z sieci do skrzynki). Po drugie – wewnętrzna linia zasilająca (ze skrzynki do odbiorników). Sieci przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się dystrybucją mogą w tym przypadku różnić się pod względem sposobu przyłączenia. Wszystko bowiem zależy od mocy przyłączeniowej, jaką oferuje dana sieć lokalna. Wówczas najczęściej wnioskodawca jest umownie obowiązany umożliwić przedsiębiorstwu energetycznemu dostęp do infrastruktury obiektu. Musimy być świadomi, że przedsiębiorstwo energetyczne odmówi przyłączenia, jeżeli oczekiwana przez wnioskodawcę moc sieci domowej przewyższałaby moc grupy przyłączeniowej z sieci lokalnej. Trzecim krokiem jest podpisanie umowy sprzedaży energii elektrycznej. Po zakończeniu robót i przeprowadzeniu odbioru instalacji oraz przyłącza, fachowcy montują licznik i można korzystać z energii. Zgodnie z wybraną przez wnioskodawcę i przyszłego klienta taryfą (mającą przeważnie oblicze dwustrefowe) obliczany będzie odpowiedni koszt zużycia.