Skuteczna windykacja to…?

Problem szybkiej i sprawnej windykacji należności zdecydowanie przybrał na sile w ostatnich 10 latach. Nieustanny rozwój gospodarki wiąże się, niestety, ze wzrostem firm, które unikają rozliczenia się ze swoich zobowiązań. Co równie niepokojące, ten negatywny trend dotyczy również osób fizycznych. Powstaje zatem pytanie – czym właściwie jest skuteczna windykacja?

Zarówno w nauce prawa egzekucji należności, jak i w instytucjach finansowych, dokonuje się podziału windykacji na tzw. miękką oraz twardą. Windykacja miękka polega głównie na telefonicznym bądź listownym upominaniu dłużnika. Ustalany jest wówczas jakiś termin spłaty, jak również pojawia się informacja o ewentualnych dalszych konsekwencjach. Najczęściej są to: rygor wypowiedzenia umowy, wpis do jednego z istniejących na rynku rejestrów wymiany informacji o dłużnikach (BIK, KRD, itp.). Informacje te jednak nie są przekazywane w sposób napastliwy czy agresywny. Chodzi po prostu o przedstawienie tych konsekwencji, celem jak najszybszej spłaty zaległości. (źródło informacji – https://www.strojekkancelaria.pl/windykacja/)

Z kolei windykacja twarda opiera się w głównej mierze na skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego (celem uzyskania nakazu zapłaty, opatrzonego tytułem wykonawczym),a następnie egzekucji komorniczej. Wiąże się to najczęściej z wypowiedzeniem umowy stanowiącej podstawę zobowiązania (w przypadku instytucji finansowych). W tego typu windykacji wierzyciel opiera się o przepisy prawa, które umożliwiają mu realizację dochodzenia należnego roszczenia.

Mając na względzie powyższy podział, wydaje się, że skuteczniejszy jest drugi z zaprezentowanych rodzajów windykacji. Jednakże jest to pozorne wrażenie, ponieważ jedynie (bądź aż) 21% spośród ogółu spraw z tytułu zaległych należności dociera do tego etapu (sąd/komornik). W większości przypadków proste upomnienie telefoniczne bądź listowne wezwanie do zapłaty powoduje spłatę zaległych zobowiązań finansowych. Wydaje się zatem, że w istocie skuteczna windykacja to taka, która po prostu wywołuje w jak najkrótszym czasie pożądany efekt.